Okres realizacji projektu: 15 marzec 2021 – 15 maj 2023

Koalicja dla Zdrowia to program adresowany do organizacji pacjentów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem małych lub dopiero rozwijanych się organizacji. Projekt odpowiada na potrzeby środowiska i jest poparty głęboką analizą a poprzez cykl audytów, wypracowanie i wprowadzenie karty zasad dobrego zarządzania, uruchomienia eksperckiego centrum wsparcia oraz dedykowanych szkoleń przyczyni się w budowy silnej pozycji organizacji w sektorze ochrony zdrowia. Ponadto poprawi wizerunek organizacji, standardy zarządzania i wpłynie na rozwój ich kompetencji. Wzmocnieniem projektu jest szerokie partnerstwo z największymi koalicjami pacjentów w Polsce.

PLANOWANE DZIAŁANIA I HARMONOGRAM:

 1. Audyty (04.2021-11.2021)

Dla 7 organizacji (w uzgodnieniu z partnerami) zostanie przeprowadzony audyt w zakresie formalnoprawnym. Wnioski pokontrolne w formie pisemnej przekazane zostaną danej organizacji. Dla każdej z nich zostanie zorganizowane szkolenie. Sam audyt będzie miał formę ewaluacji organizacji a jego celem będzie rozwój organizacji. Dlatego zawsze kończyć się będzie konkretnymi zaleceniami i wytycznymi do wdrożenia, zarówno dla audytowanej organizacji, jak i dla branży. Docelowo bowiem audyt ma także dostarczyć bliższych informacji na temat specyfiki całego sektora organizacji pozarządowych, wskazania obszarów, gdzie są one szczególnie narażone i na które powinny zwracać najwięcej uwagi. Audyty zostaną przeprowadzone dla ograniczonej ilości NGOsów, jednak wystarczającej, aby na ich podstawie opracować raport, który posłuży do realizacji kolejnych działań w zakresie wypracowywania i wdrażania zmian systemowych w naszym środowisku.

 1. Prace grupy Roboczej (11.2021-12.2021)

Powołana zostanie Grupa Robocza składająca się z ekspertów i przedstawicieli NGO, której zadaniem będzie opracowanie na podstawie zbiorczego Raportu, rekomendacji dla NGO oraz Karty zasad dobrego zarządzania wraz z kwestionariuszem samooceny. Wypracowane przez grupę rekomendacje i karta będą swojego rodzaju drogowskazem dla liderów w zakresie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Natomiast narzędzie do samooceny pomoże raz do roku przeprowadzić samo ewaluację w organizacji.

 1. Prace Grupy Implementacyjnej (02.2022-05.2022)

Zostanie powołana Grupa Implementacyjna, której zadaniem będzie szerokie wdrożenie rekomendacji i karty.

 1. Szkolenie online dot. audytów (04.2022)

Na podstawie raportu i rekomendacji zorganizowane zostanie szkolenie online dla wszystkich zainteresowanych organizacji. podczas którego zostaną omówione najistotniejsze wnioski z przeprowadzonych audytów. Zostanie również zaprezentowana Karta wraz z kwestionariuszem samooceny.

 1. Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów (04.2021-05.2023)

Wszystkie zainteresowane organizacje będą mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy ekspertów z wybranej dziedziny. Do dyspozycji NGOsów będą eksperci (prawnik,specjalista ds. komunikacji, specjalista ds. rachunkowości, ekspert ds. ochrony zdrowia, RODO, fundraiser, obsługa wordpress). CWOP będzie także stanowić swego rodzaju helpdesk dla NGOsów mających problem z wdrożeniem Karty i kwestionariusza samooceny. Porady telefoniczne, osobiste, przez komunikatory społeczne – forma do wyboru po wcześniejszym umówieniu się u Koordynatora Poradni. W ramach CWOP przewidziane jest opracowanie 7 nowych stron www dla małych organizacji oraz wsparcie grafika (100 projektów), który będzie przygotowywał projekty plakatów, ulotek, innych grafik potrzebnych w ich bieżącej działalności.

 1. Szkolenia/Webinary (05.2021-05.2022)

Przeprowadzonych zostanie 6 szkoleń dla organizacji – jedno stacjonarne i 5 on-line. Treść szkoleń przygotowana zostanie przez ekspertów z zakresu zgłoszonych w ankietach zagadnień m.in. 1)stosowania się do zaleceń lekarza, 2)systemu ochrony zdrowia 3)promocji w sieci, 4)konsultacji społecznych 5)relacje lekarz- pacjent oraz 6)aspektów formalnoprawnych prowadzenia organizacji.

 1. Działania informacyjno-promocyjne w tym konferencje (03.2021-05.2023)

Działania informacyjno-komunikacyjne o projekcie, o zaplanowanych działaniach, rezultatach będą prowadzone przez doświadczonego specjalistę w zakresie komunikacji i PR. W ramach tych działań będzie również prowadzona bieżąca komunikacja z organizacjami pacjentów, zaproszenia do udziału w konferencjach/szkoleniach, informacje o pojawiających się aktualnościach w projekcie oraz prowadzenie podstrony informacyjnej o projekcie.

Rozwój instytucjonalny:

 1. Audyt formalno-prawny IPPEZ (czerwiec 2021 – sierpień 2021)
 2. Administrator utrzymania sieci www (kwiecień 2021 – kwiecień 2023)

SPODZIEWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:

Rezultaty projektu będą wykorzystane długofalowo w dalszych działaniach nie tyle wnioskodawcy co sektorze organizacji pacjentów.

Produkty:

7 audytów NGO + rekomendacje zmian dla audytowanych ngo

7 po audytowych szkoleń

1 Raport Zbiorczy z audytów stanowiący punkt wyjścia do dalszych prac nad rekomendacjami i kartą zasad Rekomendacje dla wszystkich org. pacjentów opracowane przez Grupę Roboczą

1 Karta zasad dobrego zarządzana

1 Kwestionariusz samooceny lidera organizacji pacjenckiej

1 szkolenie on-line dla wszystkich org. Pacjentów

6 szkoleń – 1 stacjonarne i 5 w formie on-line dla org. pacjentów (wszystkie zostaną nagrane i udostępnione online)

7 stron internetowych w ramach CWOP

100 grafik dla org. Pacjentów (np. logo, zaproszenia, plakaty itp.)

200 godzin porad eksperckich w ramach CWOP

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Federacja Pacjentów Polskich
 2. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 117 850,00 EURO

Kwota dotacji: 117 850,00 Euro (100%)

KIEROWNIK PROJEKTU:

Igor Grzesiak – i.grzesiak@prawapacjenta.eu

Projekt „Koalicja dla zdrowia”jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Sprawdź aktualności projektu:

Szkolenie pt. Jak działać sprawnie, skutecznie i zgodnie z prawem” 25.04. w Krakowie oraz 27.04. w Gdańsku.

Sprawdź szczegółowe informacje 

Szkolenie online „Komunikacja w organizacjach działających na rzecz pacjentów”

Zapoznaj się z materiałem

Szkolenie z Karty Zasad Dobrego Zarządzania, Kwestionariusza Samooceny oraz rekomendacji dla organizacji pacjentów

Zapoznaj się z materiałem

Bezpłatna oferta tłumaczeń na język ukraiński dla organizacji pacjentów

zobacz informację

Karta Zasad Dobrego Zarządzania, Kwestionariusz Samooceny oraz rekomendacje dla organizacji pacjentów

Sprawdź szczegółowe informacje 

Szkolenie pn. „Działalność organizacji pozarządowych – obowiązki i konsekwencje”

Zapoznaj się z materiałem

Szkolenie online pn. „Dialog i proces stanowienia prawa w ochronie zdrowia”

Zapoznaj się z materiałem

Bezpłatne tłumaczenia w ramach Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów

Zobacz informację

Szkolenie online pn. „System ochrony zdrowia – aktualne dane”

Zapoznaj się z materiałem

Szkolenie online – „Relacje pacjent – profesjonalista medyczny w komunikacji klinicznej”

Zapoznaj się z materiałem

Szkolenie online z zakresu stosowania się do zaleceń lekarza i komunikacji w procesie leczenia

Zapoznaj się z materiałem

Ruszyło Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów

Zobacz informację

Zapytanie ofertowe – nagrania i montaż filmów szkoleniowych 

zobacz zapytanie ofertowe 

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA

zaproszenie 

obejrzyj relację ze spotkania 

– komunikat prasowy