Powstała Karta Zasad Dobrego Zarządzania, Kwestionariusz Samooceny oraz rekomendacje dla organizacji pacjentów

Miło nam poinformować, że w ramach prac Zespołu Roboczego projektu „Koalicja dla Zdrowia” w którego skład weszli przedstawiciele organizacji pacjentów: Ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Urszula Jaworska – Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, Krystyna Wechmann – Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, Stanisław Maćkowiak – Prezes Federacji Pacjentów Polskich oraz eksperci w osobach: Piotr Frączak – działacz społeczny, Katarzyna Sadło – ekspert ngo, Adam Bruszewski – audytor, przygotowaliśmy trzy dokumenty wspomagające Państwa organizację w codziennej pracy:

  1. Karta Zasad Dobrego Zarządzania, 
  2. Kwestionariusz samooceny, 
  3. Rekomendacje dla organizacji pacjentów.

Prace nad powyższymi dokumentami oparte zostały o wnioski płynące z audytów prowadzonych w organizacjach pacjentów od kwietnia 2021 do listopada 2021, których celem była weryfikacja zgodności działania wybranych organizacji z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych organizacji. Karta Zasad Dobrego Zarządzania ma przede wszystkim określać fundamentalne zasady, którymi kierują się organizacje pacjentów w swoich działaniach w takich obszarach jak działalność, zarządzanie, współpraca. Celem kwestionariuszu natomiast jest samo weryfikacja przeprowadzona przez organizację i ocena wewnętrznej zgodności działania organizacji z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych organizacji. Spełnienie wszystkich wymogów zawartych w kwestionariuszu ma za zadanie zminimalizować zagrożenie dla organizacji w zakresie konsekwencji prawnych i finansowych oraz podjęcie działań naprawczych.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami oraz aktywnego wdrażania ich w Państwa organizacji. W kwietniu br. przygotujemy szkolenie online szerzej omawiające opracowane narzędzia. Wszystkie narzędzia dostępne są poniżej:

Karta Zasad Dobrego Zarządzania 

Kwestionariusz samooceny

Rekomendacje dla NGO

 

Projekt „Koalicja dla zdrowia” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.