Ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. Od wielu lat aktywnie działa dla dobra osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Jest współautorem dokumentów strategicznych dotyczących polityki państwa w zakresie HIV/AIDS i innych chorób cywilizacyjnych. Prowadzi działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie praw pacjenta i podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do zjednoczenia i edukacji środowiska organizacji pacjentów. W tym zakresie jest pomysłodawcą i organizatorem Forum Organizacji Pacjentów, które corocznie odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego. W pracy naukowej zaangażowany w rozwój edukacji zdrowotnej ,promocji zdrowia i humanizacji medycyny. W działalności publicznej promuje ideę odpowiedzialnie rozumianej tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. W życiu codziennym kieruje się zasadą poszukiwania tych wartości, które prowadzą do jednoczenia środowisk a nie ich podziału.

Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami m. in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużony dla Polskiej Polityki Społecznej”.

Igor Grzesiak – Wiceprezes Zarządu

Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Projektami. Koordynator wielu akcji społecznych z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Kierował dużymi projektami w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – Swiss Contribution oraz programami Obywatele dla Demokracji i Aktywni Obywatele finansowanymi ze środków EOG. Współpracował przy projektach realizowanych z dotacji Ministerstwa Zdrowia, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz programu Erasmus +. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Kamiliańskiej Misji Społecznej”. Sekretarz zespołu ekspertów do opracowania Rządowego Projektu Polityki Zdrowotnej na lata 2022- 2026 pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. W 2021 r powołany przez Rzecznika Praw Pacjenta do grona zespołu ekspertów w projekcie „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych”.

Dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Członek Rady Fundacji, Reprezentant Instytutu w Mazowieckiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie

Dwukrotna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W grudniu w 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej, w 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, na podstawie rozprawy: Zawody medyczne. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Działalność naukowa i edukacyjna ściśle związana z działalnością w organizacjach pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej.

Założycielka Fundacji Ius Medicinae, Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od stycznia 2018 r. Przewodnicząca Mazowieckiej Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; Od września 2018 r. doradca Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Patrycja Rzucidło-Zając – Dyrektor ds. Komunikacji i Projektów Społecznych. Ekspert w zakresie komunikacji zdrowotnej

Posiada ponad 15 letnie doświadczanie w tworzeniu i implementacji strategii komunikacji i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych w obszarze zdrowia. Specjalizuje się w projektach komunikacji społecznej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia m.in. Fundacja OnkoCafe, Fundacja Rak’n’Roll, Fundacja Orange. Od 2015 roku współpracuje z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, gdzie odpowiada za komunikację i promocję Instytutu oraz prowadzenie projektów społecznych i edukacyjnych fundacji. Wcześniej (2006-2015) Healthcare Director w Havas Worldwide Warsaw, gdzie odpowiadała za komunikację zintegrowaną w obszarze zdrowia. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek filologia polska), ukończyła podyplomowe studium public relations na Uniwersytecie Warszawskim.

Marta Kulpa – Koordynator projektów

Od początku współpracy z Instytutem realizuje projekty szkoleniowe, edukacyjne i społeczne w obszarze zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych z różnego rodzaju funduszy (w tym FIO, środki z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – Swiss Contribution oraz programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków EOG). Organizuje szkolenia w ramach projektu „Szpital promujący prawa pacjenta”.  Współpracuje z wieloma organizacjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Zdrowie Publiczne). 

Marta Kwasek – Koordynator projektów digital

Przez 10 lat pracowała w stacji telewizyjnej TVN, przygotowując programy telewizyjne m.in. Dzień dobry TVN i program kulinarny dla TVN Style.Przez kilka lat pracowała w internetowej redakcji tvn.pl, gdzie tworzyła treści, materiały wideo, wywiady oraz czuwała nad obecnością programów telewizyjnych w social mediach. Wraz z Katarzyną Montgomery prowadziła redakcję serwisu repka.pl, który skupiał się na tematach kobiecych i społecznych. Obecnie współpracuje z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej przy tworzeniu nowych kampanii zdrowotnych. Prowadzi też biura prasowe na platformie Prowly. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe „User Experience Design” na SWPS. Posiada wieloletnie doświadczenie dziennikarskie. Współtworzy bloga o książkach: booklove.pl.

Norbert Budzisz – Ekspert ds. Funduszy Pomocowych

Jest absolwentem studiów podyplomowych UAM w Poznaniu (kierunek „Administracja publiczna”), Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek „Polski samorząd w Unii Europejskiej, pozyskiwanie funduszy unijnych”), SGH (Podyplomowe Studium Administracji Europejskiej, Funduszy Unijnych i Polityki Gospodarczej”) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Warszawie (Specjalistyczne Studium Zawodowe „Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE”). Funduszami unijnymi zajmuje się od 2005 roku. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji samorządowej i rządowej, a także w sektorze MSP.

dr n. med. Barbara Daniluk-Kula – Reprezentant Instytutu w Mazowieckiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Absolwentka Akademii Medycznej Wydziału Pielęgniarstwa we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie Promocji Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Wychowania Seksualnego na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Odbyła staże w ośrodkach zagranicznych: w Izraelu, w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. W 1998 otrzymała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny społecznej. Od 1993 roku pracuje w Krajowym Centrum ds. AIDS w Warszawie, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora. Od 2012 roku jest członkiem Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie.

Autorka i współautorka wielu badań i publikacji dotyczących problematyki HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i personelu medycznego. Na swoim koncie zawodowym ma również opracowanie i realizację wielu autorskich programów z zakresu promocji zdrowia oraz działalność na rzecz propagowania zasad profilaktyki HIV/AIDS w różnych grupach zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTNAIDS).