Jesteś Potrzebny. Budowanie dialogu międzypokoleniowego i integracji społecznej. Polski i norweski kontekst.

Projekt obejmuje trzy komponenty w partnerstwie polsko-norweskim: konferencję naukową w Polsce (nr I), panel naukowo-kulturalny w Norwegii (nr II) oraz utworzenie Domu Międzypokoleniowego w Poznaniu (nr III).

Cele horyzontalne projektu:
- wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Norwegią w zakresie budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych w oparciu o edukację społeczną i dziedzictwo kulturowe Polski i Norwegii,
- budowanie pomostu międzypokoleniowego i międzykulturowego, poprzez integrację i wspieranie solidarności społecznej w oparciu o działalność Domu Międzypokoleniowego, jako platformy kultywowania i wzmacniania dobrostanu grup interesariuszy, którym dedykowany jest projekt (seniorzy, etc.).
Cele szczegółowe:
- poprawa dobrostanu kilku grup społecznych – szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem, takich jak seniorzy, osoby niepełnosprawne, uchodźcy,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- aktywizacja seniorów,
- transfer wiedzy pomiędzy asystentami międzykulturowymi z Polski i Norwegii – a następnie wzmacnianie relacji dwustronnych,
- przeciwdziałanie stereotypom na temat osób młodych i starszych oraz poprawa wzajemnego zrozumienia i zaufania.
 

Inicjatywa „Jesteś Potrzebny. Budowanie dialogu międzypokoleniowego i integracji społecznej. Polski i norweski kontekst.” korzysta z dofinansowania o wartości 140 900 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG.