1. Sekcja ds Skarg i Wniosków w NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia w każdym swoim oddziale wojewódzkim oraz w Centrali w Warszawie wyodrębnił Sekcję ds Skarg i Wniosków.Jeśli naruszenie praw pacjenta ma miejsce w podmiocie świadczącym usługi zdrowotne czy praktyce lekarskiej lub pielęgniarskiej mającej kontrakt z NFZ i naruszenie to polega na nieprawidłowym wykonywaniu umowy z Funduszem, to taki przypadek należy zgłosić w wydziale Skarg i Wniosków odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ. Fundusz może w takiej sytuacji przeprowadzić kontrolę i wymierzyć karę finansową.

2. Rzecznik Praw Pacjenta

W przypadku łamania praw pacjenta warto skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta. Biuro Rzecznika udzieli także pomocy w działaniach przeciwko świadczeniodawcom, w szczególności jeżeli są to jednostki opieki psychiatrycznej. Do Rzecznika mogą się zgłosić pacjenci korzystający zarówno ze świadczeń finansowanych przez NFZ jak i świadczeń finansowanych z własnych funduszy (np. wizyta prywatna).

Zasady działalności Rzecznika Praw Pacjenta reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. – przejdź do ustawy

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 800-190-590
(pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl

3. Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (od 01.01.2012 r.)

W przypadku zajścia zdarzenia medycznego w szpitalu, po 1 stycznia 2012 r. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub spadkobiercy (w przypadku śmierci pacjenta) mają możliwość złożenia wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Celem postępowania przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając sie do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

W przypadku orzeczenia przez Komisję zajścia zdarzenia medycznego kwota odszkodowania jest ustalana z ubezpieczycielem szpitala.Informacje o Wojewódzkich komisjach ds. orzekania o zdarzeniach medycznych można znaleźć na stronach Urzędów Wojewódzkich (przy każdym Urzędzie Wojewódzkim została powołana Komisja).
Więcej na temat postępowania przed Komisją można znaleźć w dziale Prawa Pacjenta – prawo do dochodzenia praw pacjenta

4. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej

Pacjent, który stwierdza, że lekarz popełnił błąd, dopuścił się zaniedbań w leczeniu, postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza, może zwrócić się także do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej. Na podstawie skargi poszkodowanego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczyna postępowanie. Skargę należy złożyć do Okręgowej Izby Lekarskiej, właściwej ze względu na teren świadczenia usług medycznych przez pozwanego lekarza.Celem postępowania nie jest zaspokojenie roszczeń, np. materialnych pacjenta, ale wyciągnięcie konsekwencji zawodowych wobec pozwanego lekarza.

Dane adresowe regionalnych izb lekarskich znaleźć można na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej www.nil.org.pl
Analogicznie w przypadku pielęgniarki czy położnej pacjent może złożyć skargę do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.