Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest partnerem Fundacji Ius Medicinae przy realizacji projektu „Kodeks etyki jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentnym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów” , którego celem jest wypracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki dla organizacji działających dla dobra pacjenta. Celem nadrzędnym kodeksu jest zwiększenie transparentności i większa profesjonalizacja organizacji działających dla dobra pacjenta oraz budowanie pozytywnego wizerunku tych podmiotów wśród ich interesariuszy. Kodeks ma służyć również przestrzeganiu najwyższych norm etycznych współpracy organizacji pacjentów z partnerami instytucjonalnymi.

Celem Kodeksu jest przede wszystkim zapewnienie, iż wszystkie organizacje pozarządowe działające dla dobra pacjenta funkcjonują nie tylko zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, lecz również przestrzegają najwyższych standardów etycznych we współpracy z administracją publiczną, biznesem i innymi podmiotami, których celem nadrzędnym jest dobro pacjenta.

Sygnatariuszem Kodeksu mogą być organizacje pozarządowe działające dla dobra pacjentów, zarejestrowane zgodnie z Polskim porządkiem prawnym, których dokumenty założycielskie jako cele i zadania przede wszystkim mają na względzie pracę dla dobra pacjenta. W celu przystąpienia do Kodeksu należy złożyć pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 Kodeksu oraz złożyć deklarację do Rady ds. Edukacji i Etyki.

 

 

Kodeks do pobrania