Statut Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej” – zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
– Arkadiusza Nowaka
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Jolanty Bujalskiej w Warszawie za numerem Repertorium 3878/2004 z dnia 22.10.2004 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. nr. 46 z 1991 r. poz. 203, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96 Z 2003 r. poz. 873 oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może działać w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 5

1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.
4. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

§ 6

Fundacja może używać nazwę skróconą w brzmieniu: „Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej”

§ 7

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: 1. Używać będzie pieczęci: „Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej”. 2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz stypednia i wyróżnienia, które może przyznawać osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

II. CELE FUNDACJI

§ 8

Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania tematów związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności:
1. Upowszechniania wśród społeczeństwa praw pacjentów i sposobów ich egzekucji.
2. Wspierania działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów.
3. Propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych.
4. Wypracowywania i wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

III. SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:
1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia.
3. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów.
4. Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa.
5. Prowadzenie studiów i badań dotyczących tematyki związanej z prawami pacjenta i edukacją zdrowotną.
6. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
8. Działalność na rzecz budowy rozwiązań z zakresu tworzenia i respektowania praw pacjentów w Polsce.
9. Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.
10. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów.
11. Tworzenie raportów, analiz, opracowań.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
13. Inne formy działalności edukacyjnej.

§ 10

1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
1) Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.
2) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia.
3) Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów.
4) Tworzenie raportów, analiz, opracowań.
5) Prowadzenie studiów i badań.
6) Prowadzenie działalności wydawniczej.
7) Inne formy działalności edukacyjnej.

2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:
1) Działanie na rzecz budowy rozwiązań z zakresu tworzenia i respektowania praw pacjentów w Polsce.
2) Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów.
3) Kształcenie oraz podnoszenia wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa.
4) Propagowanie postaw prozdrowotnych wśród społeczeństwa.
5) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami oraz organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji.
6) Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
7) Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.
8) Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.

IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej wymienionej w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji

§ 12

Środkami majątkowymi Fundacji są w szczególności:
1. Środki przekazane przez fundatorów niezależnie od kwoty określonej w § 10,
2. Spadki, zapisy, darowizny i dotacje pochodzące od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,
3. Wpływy z innych źródeł.

§ 13

1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w formach wymienionych w § 10.

2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji – organ kontrolny
– Zarząd Fundacji – organ wykonawczy
– Rada Programowa – organ doradczy

§ 16

1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.
3. Rada Fundacji składa się z 4 – 7 osób. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne, o znacznym autorytecie zawodowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.
4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą pełnić swoje funkcje przez nieograniczoną ilość kadencji.
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Fundacji poniżej liczby wymaganej statutem pozostali członkowie Rady Fundacji jednogłośnie wybiorą osobę na miejsce członka ustępującego.
7. Osoby powołane do Rady Fundacji:
1) pełnią swoje funkcje społecznie,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa,
4) mogą na swój wniosek otrzymać uzasadniony zwrot kosztów poniesionych w zwiąku z pełnioną funkcją.
8. Rada Fundacji w głosowaniu jawnym wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz uchwala regulamin pracy Rady.
9. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że uchwały w sprawie zmian w statucie Fundacji wymagają większości co najmniej ? głosów, w obecności co najmniej 50% liczby członków Rady. W razie równej ilości głosów – decyduje głos Przewodniczącego.
10. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,
2) zakończenia kadencji,
3) odwołania przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów na wniosek Fundatora, w przypadku działania na szkodę Fundacji,
4) złożenia rezygnacji.

§ 17

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) Uchwalanie likwidacji Fundacji,
2) Wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
3) Uchwalanie zmian Statutu,
4) Opiniowanie planów działalności Fundacji,
5) Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
6) Przeprowadzanie przez delegowanych członków Rady okresowych kontroli działalności i gospodarki finansowej Fundacji,
7) Przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
8) Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,
9) Ustalanie regulaminu działania Rady,
10) Osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji, oraz osobom które w sposób szczególny przyczynią się do działań na rzecz pacjentów Rada Fundacji ma prawo przyznawania tytułu „Przyjaciela Pacjenta”.

§ 18

Rada Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku, zawsze w I i III kwartale roku.

§ 19

1.Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 – 5 osób tj. z Prezesa i 2-4 członków. Członkiem Zarządu może być również Fundator.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje przez nieograniczoną ilość kadencji.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej liczby wymaganej statutem członkowie Rady Fundacji wybiorą osobę na miejsce członka ustępującego.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ustala podział prac pomiędzy członkami Zarządu.

§ 20

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenia wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:
1) uchwalanie programów działania Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji, planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji,
2) przyjmowanie, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji,
3) ustalenia wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przez Fundację do wysokości określonej Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.art.9 pkt.2,
4) ustalanie wysokości odpłatności za świadczone przez Fundację w ramach celów statutowych usługi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.art.8i art.9 pkt 1,
5) składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia spadku lub darowizny,
6) zawieranie umów rozporządzających, dotyczących majątku Fundacji, umów cywilno-prawnych, umów z pracownikami,
7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej.
3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w tym Statucie dla innych organów.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,
2) zakończenia kadencji,
3) odwołania przez Radę Fundacji w przypadku: – działania na szkodę Fundacji – nieuczestniczenia w pracach Zarządu – podjęcia działalności konkurencyjnej,
4) złożenia rezygnacji.

§ 21

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 22

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% liczby członków Zarządu. W razie równej ilości głosów – decyduje głos Prezesa.

§ 23

W umowach między Fundacją, a członkami Zarządu Fundację reprezentuje osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

§ 24

1.Rada Programowa jest organem doraczym Fundacji.
2. Rada Programowa ma charakter otwarty.
3. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele organizacji działających na rzecz pacjentów oraz inne osoby cieszące się autorytetem w środowisku pacjentów i zasłużone w działalności na polu obrony praw pacjenta lub edukacji zdrowotnej.

11. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 25

Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w ustawie na podstawie Uchwały Rady Fundacji podjętej większością co najmniej ? głosów, w obecności co najmniej 50% członków Rady. Rada Fundacji powołuje likwidatora.

§ 26

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przeznacza się na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych.