Statut

Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

 

Tekst jednolity 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.

Fundacja pod nazwą „Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej” – zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Arkadiusza Nowaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Jolanty Bujalskiej w Warszawie za numerem Repertorium 3878/2004 z dnia 22.10.2004 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. nr 46 z 1991 r. poz. 203.

§  2.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§  3.

Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia.

§  4.

1.    Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może działać w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.    Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe. 

§ 5.

1.    Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

2.    Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3.    Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.

4.    Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację. 

§ 6.

Fundacja może używać nazwę skróconą w brzmieniu: „Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej”, oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 7.

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

1. Używać będzie pieczęci: “Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej”.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz stypendia i wyróżnienia, które może przyznawać osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

 

II. CELE FUNDACJI

§  8.

Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania tematów związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności:

1) Upowszechniania wśród społeczeństwa praw pacjentów i sposobów ich egzekucji.

2)  Wspierania działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów.

3) Propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i  postaw prozdrowotnych.

4)  Wypracowywania i wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

 III.  SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§  9.

Dla realizacji swoich celów Fundacja może podejmować m. in. działania z zakresu:

1.    Inicjowania, wspomagania i prowadzenia kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.

2.   Organizowania i prowadzenia szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia.

3.    Wspierania i aktywizacji środowisk działających na rzecz pacjentów i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności  osób starszych.

4.    Kształcenia oraz podnoszenia wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa.

5.   Prowadzenia studiów i badań dotyczących tematyki związanej z prawami pacjenta i edukacją zdrowotną.

6.   Współpracy z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.

7.   Współpracy międzynarodowej w obszarze praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.

8.    Działalności na rzecz budowy rozwiązań z zakresu tworzenia i respektowania praw pacjentów oraz innych osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej  w Polsce.

9.   Propagowania działalności Fundacji i współpracy ze środkami masowego przekazu.

10. Poradnictwa prawno-organizacyjnego i merytorycznego dla pacjentów, ich opiekunów oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

11. Tworzenia raportów, analiz, opracowań.

12. Prowadzenia działalności wydawniczej.

13. Innych form  działalności edukacyjnej.

 

§  10.

1.    Fundacja może podejmować wszelkie działania prawne i faktyczne, w tym pozyskiwać środki finansowe od osób fizycznych i prawnych w celu realizacji zadań statutowych.

2. Środki finansowe określone w ust.1 mogą być przeznaczane również na finansowanie przedsięwzięć wspierających ochronę zdrowia pacjentów.   

   IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§  11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej wymienionej w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 

§ 12 .

Środkami majątkowymi Fundacji są w szczególności:

Środki przekazane przez fundatorów niezależnie od kwoty określonej w § 11, Spadki, zapisy, darowizny i dotacje pochodzące od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,Przychody z innych źródeł.

§  13.

1.     Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji.

2.     Zabrania się:

1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)    przekazywania majątku Fundacji na rzecz  członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)    wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4)    zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie  organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz osoby im bliskie.

§  14.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 15.

Organami Fundacji są:

1)        Rada Fundacji – organ kontrolny,

2)        Zarząd Fundacji – organ wykonawczy.

§  16.

1.    Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji.

2.    Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.

3.    Rada Fundacji składa się z 4 – 7 osób. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem, nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa oraz wyróżniają się autorytetem zawodowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.

4.    Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

5.    Członkowie Rady Fundacji mogą pełnić swoje funkcje przez nieograniczoną ilość kadencji.

6.    Osoby powołane do Rady Fundacji:

1)    pełnią swoje funkcje społecznie,

2)    mogą na swój wniosek otrzymać uzasadniony zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

7.    Rada Fundacji w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz uchwala regulamin pracy Rady.

8.    Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że uchwały w sprawie zmian w statucie Fundacji wymagają większości co najmniej ¾ głosów, w obecności co najmniej 50% liczby członków Rady. W razie równej ilości głosów – decyduje głos Przewodniczącego.

9.    Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:

1)    skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,

2)    zakończenia kadencji,

3)    odwołania przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów na wniosek Fundatora, w przypadku działania na szkodę Fundacji,

4)    złożenia rezygnacji,

5)    odwołania przez  Fundatora,

6)    śmierci.

§ 17.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1)    Uchwalanie likwidacji Fundacji,

2)    Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

3)    Opiniowanie planów działalności Fundacji,

4)    Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,

5)    Przeprowadzanie przez delegowanych członków Rady okresowych kontroli działalności i gospodarki finansowej Fundacji,

6)    Przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

7)    Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,

8)    Ustalanie regulaminu działania Rady.

9)    Osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji, oraz osobom które w sposób szczególny  przyczynią się do działań na rzecz pacjentów Rada Fundacji ma prawo przyznawania tytułu „Przyjaciela Pacjenta”.

§ 18.

Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 19.

1.     Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.

2.    Zarząd Fundacji składa się z 2 – 4 osób tj. z Prezesa, Wiceprezesa i członków zarządu. Członkiem Zarządu może być również Fundator.

3.    Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje przez nieograniczoną ilość kadencji.

4.    Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ustala podział prac pomiędzy członkami Zarządu.    

§ 20.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:

1)    uchwalanie programów działania  Fundacji i ustalanie sposobów ich    realizacji, planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;

2)    przyjmowanie, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji,

3)    ustalania wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przez Fundację,

4)    ustalanie wysokości odpłatności za świadczone przez Fundację w ramach celów statutowych usług ,

5)    składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia spadku lub darowizny,

6)    uchwalanie zmian  w  statucie ,

7)    zawieranie umów rozporządzających, dotyczących majątku Fundacji, umów cywilno-prawnych, umów z pracownikami.

8)    podejmowanie decyzji  we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie dla innych organów.

    3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

1)     skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,

2)     zakończenia kadencji,

3)     odwołania przez Radę Fundacji w przypadku:

4)     działania na szkodę Fundacji

5)     nie uczestniczenia w pracach Zarządu

6)     podjęcia działalności konkurencyjnej,

7)     złożenia rezygnacji,

8)     śmierci.

§ 21.

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji uprawniony jest Prezes i Wiceprezes jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§  22.

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% liczby członków Zarządu. W razie równej ilości głosów – decyduje głos Prezesa.

§  23.

W umowach między Fundacją, a członkami Zarządu Fundację reprezentuje osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

 VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§  24.

Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. o Fundacjach ,na podstawie Uchwały Rady Fundacji podjętej większością co najmniej ¾ głosów, w obecności co najmniej 50% członków Rady. Rada Fundacji powołuje likwidatora.

§  25.

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przeznacza się na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych.