Oświadczenie środowiska organizacji pacjentów

W nawiązaniu do apelu Związków Zawodowych reprezentujących Branżę Ochrony Zdrowia oraz Samorządów Zawodowych Zawodów Medycznych z dnia 01 lipca 2021r w sprawie odwołania Ministra Zdrowia z zajmowanego stanowiska, środowisko ponad 200 organizacji pacjentów zrzeszonych w Koalicjach, Federacjach i instytucjach działających dla dobra pacjenta poczuwa się do moralnego obowiązku, aby wyrazić swój głos w powyższej sprawie.

1. Nie odnosimy się i nie chcemy oceniać dialogu, pomiędzy Ministrem Zdrowia a sygnatariuszami apelu. Jednak nie sposób zgodzić się z przyjętą w apelu narracją, w której powiązane zostało dobro pacjenta ze spełnieniem oczekiwań środowiska zawodowego wnioskującego o odwołanie Ministra Zdrowia. Istnieje zdecydowana różnica w przyjętych kryteriach oceny tego co dobre i korzystne dla pacjenta z Jego punktu widzenia, od oceny tego co dobre i korzystne dla pacjenta z punktu widzenia Związków Zawodowych i Samorządów Zawodowych. Dlatego też m.in. z tego powodu nie możemy zgodzić się z wyrażoną w apelu opinią, że podejmowanie przez Ministra Zdrowia działań w sprawach istotnych dla systemu kończy się wielką stratą dla Polskiego Pacjenta.

2. Środowisko organizacji pacjentów pozytywnie ocenia dialog prowadzony przez Ministra Zdrowia z pacjentami zarówno w wymiarze instytucjonalnym jak i poprzez indywidualne spotkania z przedstawicielami poszczególnych organizacji, dostrzegając również obszary,gdzie możliwe jest zintensyfikowanie tej współpracy.

3. Z satysfakcją obserwujemy, iż wiele sygnalizowanych przez organizacje problemów i oczekiwań dotyczących konkretnych rozwiązań, których celem jest zwiększenie jakości życia w chorobie, znajduje zrozumienie Ministra Zdrowia w podejmowanych inicjatywach organizacyjnych i legislacyjnych.

4. Na zwrócenie pozytywnej uwagi zasługuje fakt stworzenia przez Ministra Zdrowia warunków umożliwiających aktywną partycypację środowiska pacjentów w wypracowywaniu rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia.

Przedstawiając powyższe argumenty pragniemy wyrazić zaufanie dla działań Ministra Zdrowia ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez organizacje pacjentów. Tym samym kierujemy do Pana Premiera prośbę i apel o umożliwienie Ministrowi Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu kontynuowania realizowanej dla dobra pacjenta misji na dotychczasowym stanowisku.

 

Oświadczenie środowiska organizacji pacjentów