Obywatele dla Zdrowia – budowa dialogu społecznego w ochronie zdrowia

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych rozpoczęła projekt „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pacjentów a organami administracji publicznej – rządowej i samorządowej szczególności z Ministerstwem Zdrowia.

Partnerami projektu są: Rzecznik Praw Pacjenta oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Okres realizacji: wrzesień 2016 r. – czerwiec 2018 r.

Projekt ma na celu:
– Podniesienie kompetencji organizacji pacjenckich z zakresu partycypacji społecznej
– Zachęcenie organizacji pacjenckich do udziału w konsultacjach publicznych
– Upowszechnianie informacji na temat konsultacji publicznych, konsultacji istotnych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz konsultach prowadzonych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego
– Trwały udział organizacji pacjenckich w procesach dialogu w ochronie zdrowia
– Wypracowanie programu współpracy organizacji pacjneckich z Ministerstwem Zdrowia oraz zwiększenie współpracy międzysektorowej
– Wypracowanie praktycznego dla organizacji pozarządowych w ochronie zdrowia na temat partycypacji i dialogu społecznego, który będzie służył organizacjom w kolejnych latach

Nasza organizacja (Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej) w ramach projektu Obywatele dla Zdrowia prowadzi konsultacje aktów prawnych w ochronie zdrowia w ramach Grupy Konsultacyjnej. Zapraszamy do współpracy.


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.