W ramach dotacji instytucjonalnej pozyskanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, zgodnie z założoną strategią rozwoju, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej realizuje działania w poniższych obszarach strategicznych:

Obszar strategiczny 1

Ugruntowanie pozycji Instytutu jako jednostki eksperckiej, poprzez rozwijanie i wzmacnianie potencjału merytorycznego i kompetencyjnego dla organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia.

Obszar strategiczny 2

Wzmocnienie instytucjonalne organizacji pacjentów

Obszar strategiczny 3

Wzmocnienie instytucjonalne Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Obszar strategiczny 4

Rzecznictwo oraz wsparcie działań organizacji pacjentów w wybranych jednostkach i obszarach terapeutycznych

Realizacja powyższych działań odbywać się będzie poprzez ogólnopolskie konferencje sieciujące organizacje pacjentów, szkolenia i warsztaty dla ich liderów, działania rzecznicze prowadzone we współpracy z organizacjami pacjentów. Instytut będzie też kontynuował działanie Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów, które poprzez cykl audytów, wypracowanie i wprowadzenie Karty Zasad Dobrego Zarządzania, uruchomienia eksperckiego centrum wsparcia oraz szkoleń poprawia standardy zarządzania organizacji i wpływa na rozwój ich kompetencji.

Okres realizacji: 01 maj 2022 – 30 kwiecień 2024

KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI: 75 000,00 EURO

Wnioskowana dotacja: (100%)

Działania Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w latach 2022-2024 są dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie operatora www.aktywniobywatele.org.pl