1. Sekcja ds. Skarg i Wniosków w NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia w każdym swoim oddziale wojewódzkim oraz w Centrali w Warszawie wyodrębnił Sekcję ds. Skarg i Wniosków. Jeśli naruszenie praw pacjenta ma miejsce w podmiocie świadczącym usługi zdrowotne czy praktyce lekarskiej lub pielęgniarskiej mającej kontrakt z NFZ i naruszenie to polega na nieprawidłowym wykonywaniu umowy z Funduszem, to taki przypadek należy zgłosić w wydziale Skarg i Wniosków odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ. Fundusz może w takiej sytuacji przeprowadzić kontrolę i wymierzyć karę finansową.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.nfz.gov.pl

Bezpłatna infolinia 800-190-590

 

  1. Patient Ombudsman

In the event of violations of patients' rights, it is advisable to seek help from the Patient Ombudsman. The Ombudsman's Office will also provide assistance in actions against service providers, particularly if they are psychiatric care units. The Ombudsman can be approached by patients using both services financed by the National Health Fund and services financed by their own funds (e.g. private appointments).

Bezpłatna infolinia (łączona z infolinią NFZ) 800-190-590

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/rpp/rzecznik-praw-pacjenta

  • Medical Incident Compensation Fund

Osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu, mogą ubiegać się o rekompensatę finansową z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W przypadku śmierci pacjenta o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych

  • Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych

O wsparcie finansowe dla uczestników badań klinicznych, mogą ubiegać się osoby, które doznały szkody w wyniku udziału w badaniu, a także członkowie ich rodzin.

Wnioski składa się do Rzecznika Praw Pacjenta. Fundusz obejmuje szkody (wynikłe z rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała uczestnika badania klinicznego), do których doszło w wyniku udziału w badaniach klinicznych rozpoczętych od dnia 14 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/dla-pacjenta/fundusz-kompensacyjny-badan-kl/112,Fundusz-Kompensacyjny-Badan-Klinicznych.html

  • Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych to prosta, pozasądowa ścieżka uzyskania świadczenia kompensacyjnego w przypadku hospitalizacji z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wysokość świadczenia, jak też to czy zostanie ono w ogóle przyznane, zależy przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu.

Ważne! Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych odnosi się do wszystkich szczepień przeciw COVID-19, a także szczepień obowiązkowych i innych szczepień przeciwepidemicznych wykonanych począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/szczepimysie/fundusz-kompensacyjny-szczepien-ochronnych

  1. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej

Pacjent, który stwierdza, że lekarz popełnił błąd, dopuścił się zaniedbań w leczeniu, postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza, może zwrócić się także do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej. Na podstawie skargi poszkodowanego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczyna postępowanie. Skargę należy złożyć do Okręgowej Izby Lekarskiej, właściwej ze względu na teren świadczenia usług medycznych przez pozwanego lekarza. Celem postępowania nie jest zaspokojenie roszczeń, np. materialnych pacjenta, ale wyciągnięcie konsekwencji zawodowych wobec pozwanego lekarza.

Address details of the regional chambers can be found on the website of the Supreme Chamber of Physicians www.nil.org.pl

  1. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Similarly, in the case of a nurse or midwife, the patient can complain to the District Chamber of Nurses and Midwives.

Dane adresowe regionalnych izb pielęgniarek i położnych można znaleźć na stronie  rpwdl.ezdrowie.gov.pl/kontakt-do-izb-pielegniarskich?AspxAutoDetectCookieSupport=1