Raport „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020 – rekomendacje”

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 został wprowadzony w życie 28 grudnia 2010 r. przez Radę Ministrów. Jego celem jest zapobieganie zaburzeniom psychicznym, promocja zdrowia psychicznego, zapewnienie chorym dostępu do pomocy medycznej oraz rozwój badań naukowych. Niestety od początku realizacji Programu postęp w jego wdrażaniu nie był zadowalający. Dziś już wiemy, że żadne z ministerstw nie wywiązało się w całości z powierzonych mu zadań. Tym samym w praktyce założenia Programu nie zostały zrealizowane. Dobiegający okres realizacji NPOZP 2011-2015 oraz trwające w Ministerstwie Zdrowia prace nad jego nowelizacją są niewątpliwie tym momentem, w którym należałoby podjąć kroki w celu przedstawienia propozycji zmian, aby druga edycja NPOZP spełniała podstawowe założenia i oczekiwania wszystkich środowisk zaangażowanych w opiekę nad pacjentami chorymi psychicznie.

Raport został przekazany do Ministerstwa Zdrowia i jest częścią analizowanych obecnie przez Resort rozwiązań w zakresie nowelizowanego NPOZP na lata 2016 – 2020. Wiążemy nadzieję, że zaproponowane przez środowisko pacjentów oraz ekspertów rekomendacje zaprezentowane w Raporcie zostaną uwzględnione w przygotowywanej nowelizacji.

Przejdź do Raportu (plik PDF)

Raport został opracowany przez Fundację Ius Medicinae w ramach projektu pn. „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego”. Projekt ten został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


Największa w Polsce baza organizacji pacjenckich. Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdź informacje o stowarzyszeniach i fundacjach kierujących swoją pomoc do osób chorych i ich rodzin.